Tekst toelichting opstelling op het podium 11 maart in de Oostpoort

De verbeelding van het lijdensverhaal van Jezus, in de kerk de Oostpoort, in samenwerking met de bloemengroep. Het beeld Agnus Dei op weg naar het schilderij De beker der gramschap.

Het Agnus Dei is een vast onderdeel van de liturgie die in de rooms katholieke kerk gebruikt wordt tijdens de mis. Dan worden de woorden “Agnus Dei qui tollis peccata mundi” gezongen, dit zijn de woorden die Johannes de Doper sprak toen hij Jezus zag. (Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt)

Johannes de Doper die de mensen opriep om zich voor te bereiden op de komst van de Messias, wijst Jezus aan als het volmaakte offerdier dat de verhouding tussen God en mensen voorgoed zou herstellen door zichzelf op te offeren.

Totdat dit volmaakte offer gebracht was, moesten er dagelijks dieren geofferd worden. Bij het offeren legde de offeraar zijn handen op de kop van het offerdier. Zo droeg hij als het ware zijn zonden aan het dier over en werd het dier in zijn plaats gestraft, gedood, geofferd.

Bij het Pascha werd door de Israëlieten een manlijk lam van een jaar oud geslacht. Vandaar dat ik er voor gekozen heb om het Lam Gods af te beelden als een Ram. Jezus was een volwassen man toen hij heel bewust de weg naar de beker is gegaan.

Het beeld is gemaakt van zwarte was. Zwart de kleur van rouw, zonde, schuld, het kwaad.  Was is zacht en dus kwetsbaar, de Schepper die zelf een kwetsbaar schepsel is geworden.

Op de rug van de ram heb ik de woorden “peccata mundi” (de zonden der wereld) gekerfd, dit om uit te beelden dat hij zich vereenzelvigd heeft met de zonden van de wereld. De Ram draagt de zonden mee op zijn rug op weg naar de beker.

Maar op welke manier ging Het lam Gods de zonden wegnemen.

De beker der gramschap

Op verschillende plaatsen In het OT is de beker een beeld voor de toorn van God over menselijk kwaad. Deze beker moet door het lam, Jezus, leeggedronken worden. Dan zal de liefdevolle verbinding met Zijn hemelse vader verbroken worden en zal hij in plaats daarvan geconfronteerd worden met de Heilige gramschap van God over de zonden der wereld, onze zonden waarmee hij zich vereenzelvigd had. Huiveringwekkend. Geen wonder dat hij daarvoor terugdeinsde in gethsemane.

De takken en de beker op de witte tafel verbinden het beeld en het schilderij. Elke lijdens zondag komen er meer takken bij en wordt de beker verder gevuld. Totdat op Goede Vrijdag het altaar klaar is voor het offer en de beker der gramschap tot aan de rand toe gevuld is en Het Lam hem leeg kan drinken.