Algemene voorwaarden

v1.0
Deze algemene voorwaarden gelden voor Tineke Radder (als organisator) en de deelnemers aan activiteiten (cursussen, workshops of specials die vermeld staan op de website www.tinekeradder.nl) die onder haar verantwoording worden georganiseerd.

Aanmelden

Om een activiteit te volgen, vul je het online aanmeldingsformulier in of je stuurt een mail naar inschrijven@tinekeradder.nl.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet je vooraf contact met mij opnemen. Vervolgens moet bij een akkoord bevinding het aanmeldingsformulier worden ondertekend door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger

Toewijzing van een plaats gaat op volgorde van binnenkomst van betaling, totdat het maximum aantal deelnemers bereikt is.
De organisator van de activiteit bepaalt het maximaal aantal deelnemers per activiteit. Wanneer het maximum aantal deelnemers voor een activiteit is bereikt, worden er geen deelnemers meer toegelaten.Het deelnemen aan een activiteit is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Uitzondering vormt daarop wanneer een activiteit cadeau wordt gedaan, dit dient aangegeven te worden bij aanmelding

Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier krijg je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval één week voor de start van een activiteit, een bericht van plaatsing. Als er niet direct plaats is in de door jou gewenste activiteit (vol, uitgesteld of geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen) dan krijg je daar uiteraard ook bericht van.

Lesuitval

Bij lesuitval als gevolg van overmacht of door ziekte van de docent zal de activiteit worden ingehaald op een ander tijdstip.
In het geval van een langere periode van ziekte wordt tot restitutie over gegaan voor alleen de gemiste (onderdelen van de) activiteit.

Prijzen

Behalve als het expliciet vermeld is, is de aanschaf van materialen niet inbegrepen bij het lesgeld.

Betaling

Door aanmelding voor een activiteit ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld zoals vermeld op de website. Het totale bedrag moet vóór aanvang van de activiteit zijn betaald.

Als de kosten niet of niet tijdig voldaan zijn, wordt € 40,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien na herhaaldelijke aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

Het is niet mogelijk om de kosten in termijnen te voldoen.

Annulering en opzegging

Door middel van je aanmelding bind je je voor de gehele duur van de activiteit, zoals beschreven op de website. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken – ongeacht de reden – blijf je betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen.

Wanneer je je al ver van te voren inschrijft en door één of andere reden toch niet kan deelnemen, dan kun je uiterlijk drie weken voordat de activiteit van start gaat je inschrijving herroepen.

Privacy

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor de activiteit, de voortgang ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden uiteraard niet doorgegeven aan anderen (derden).

Aansprakelijkheid

De organisator is niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of verlies van eigendommen of persoonlijk letsel van deelnemers tijdens de activiteiten of gedurende een eventuele excursie.

De organisator doet uiteraard haar best om altijd zorgvuldig te handelen, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van e-mailberichten. Onverhoopte fouten in data zijn voorbehouden.

Tineke Radder – augustus 2020